Ndryshimet e propozuara në paketën fiskale 2022

Pse paketat e reja fiskale ,kundërshtohen  në tërësi nga bisneset apo nga grupe të caktuara të interesit?

Sa herë që përgatiten paketat e reja fiskale në Shqipëri,apo edhe në vendet e ballkanit kemi një rishikim në rritje të tatimeve,taksave. Kjo gjë është e pashmangshme pasi në mënyrë direkte apo indirete preken sektorë të ndryshme të bisnesit.

Po të shikohet paketa e re fiskale 2022 e propozuar nga qeveria përkatëse e rradhës sjell ndryshime kryesisht në rishikimin e politikave tatimore :

 1. ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar.
 2. ligjin nr. 92/2014 ‘Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë’, i ndryshuar”
 3. ligjin nr. 61/2012 ‘Për akcizat në Republikën e Shqipërisë’, i ndryshuar”
 4. në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”,

Propozimet e bëra nga ministria e linjës, me konkretisht Ministria e Financës janë si më poshtë :

Propozimi nr 1 Ulja e normës së tatueshme dhe ndryshimet e pagave dysheme për tatimin mbi të ardhurat nga punësimi.Në tatimin aktual mbi të ardhurat nga punësimi kemi të përcaktuar fashash dysheme 0-30.000 lekë ,30.001-150.000 lekë dhe fasha e fundit  mbi 150.001 lekë,këto fasha kanë respektivisht normat e tatimit 0 % mbi fashën e parë 13% mbi diferencën e fashës së parë dhe 23%  mbi fashën e dytë. E thënë në mënyrë më të thjeshtuar dhe të kuptueshme:

Fashat Aktuale                                                      Normat

 • 0-30.000 lekë                                                0% ,
 • 30.001-150.000 lekë                                    13%*(Paga bruto – 30.000 lekë)
 • mbi 150.001 lekë                                         23%*( Paga bruto – 150.000 leke)+ 15.600 lekë

Propozimi                                                             Normat

 • 0-40.000 lekë                                                0% ,
 • 40.001 lekë – 50.000 lekë                           6.5%*(Paga bruto -30.000 lekë)
 • 50.001 lekë – 200.000 lekë                         13%*(Paga bruto – 30.000 lekë)
 • mbi 200.000 lekë                                        23%*(Paga bruto -200.000 lekë) + 22.100 lekë

Propozimi nr 2  Rritja e normës së tvsh-së e furnizimit të produkteve bujqësore si,plerat kimike,pesticidet,farat dhe fidanët. Kjo normet pritet të shkojë në 10% nga 0 % që është sot. Tjetër ndryshim që propozohet heqja e normët se kompesimit të fermerëve nga 6% ne 0%

Propozimi nr 3  Rritjen e akcizës të produkteve si duhani në vlerën 250 lekë/kg,2 lekë/litër  për nikotinën e lëgshme dhe 500 lekë/kg per nikotinën qese ndërsa për produktet e tjera të akcizës pritet që të indeksohet me normën e inflacionit në mënyrë automatike. Tjetër propozim është unifikimi i akcizës për  gazet e naftës dhe hidrokarbure të tjera gazoike ne 6 lekë/litër për konsumatorët familjare ashtu dhe automjetet.Sot aktualisht akciza për familjarët është 0 lekë/litër dhe 8 lekë për automjetet. Gjithashtu një tjetër propozim është edhe heqja e rimbursimit të akcizës së lëndëve djegëse për industrinë, të cilat përdoren për nevoja teknologjike të prodhimit të produkteve në këta sektorë si: farmaceutika, tullat, çimeto, birra dhe nafta bruto.

Propozimi nr 4  Vendosja e taksës në mase 100 lekë/kg në importimin ose prodhimin e qumështit pluhur  mase kjo e propozuar për të stimuluar prodhimin vendas, gjithashtu  vendosjen një takse prej 65 lekë/litër mbi karburantin që përdoret për furnizimin e këtyre mjeteve lundruese në zonat e lira doganore/magazinat doganore.

Leave a Comment